2.1. ต้องการลงทุนทำธุรกิจโรงแรม

-

2.3  ต้องการลงทุนทำธุรกิจร้านอาหาร

2.3 ต้องการลงทุนทำธุรกิจร้านอาหาร

2.1. ต้องการลงทุนทำธุรกิจโรงแรม

2.1. ต้องการลงทุนทำธุรกิจโรงแรม

2.2  ต้องการลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ท

2.2 ต้องการลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ท